1- کارشناس مسئول معاونت آموزشی : سرکار خانم محمدزاده 

2- کارشناس آموزش : جناب آقای حسین کریمی 

3-کارشناس پژوهش : سرکار خانم بنفشه خوش گوی

4- متصدی امور کارآموزان و کارورزان : جناب آقای شوهانی 

5- منشی معاونت آموزشی : سرکار خانم سلیمانی 

6- کتابدار : جناب آقای شفیع پور 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب