جناب آقای دکترحسین بدخشان

دکترای عمومی واخذ دیپلم علمی مدیریت ازJICAژاپن

 اهم سوابق اجرایی:

 • معاون توسعه منابع انسانی و پارلمانی سازمان بهزیستی کشور

 • قائم مقام توانمند سازی و مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور

 • عضو کمیته اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار سازمان بهزیستی

 • رئیس کمیسیون عالی نظارت بر موسسات و مراکز غیردولتی

 • عضو شورای تدوین برنامه های استراتژیک سازمان امداد و نجات کشور

 • مدیر عامل هلال احمر استان مرکزی

 •  موسس و عضو مجمع خیرین کشور

 • عضو هیئت مدیره خیرین مدرسه ساز

 • مدیر بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید 

 • مدیر بیمارستان فوق تخصصی اختر 

 • مدیر بیمارستان مدرس 

 شرح وظایف و مسئولیتها:

 • ریاست و نظارت بر کمیته های بیمارستان

 • کسب خط مشی و برنامه کلی و دستور العمل های اجرائی از رئیس بیمارستان

 • نظارت بر کار کارکنان و واحدهای تحت سرپرستی ،تنظیم برنامه وتقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت آنان

 • انجام بررسیهای لازم در زمینه عملیات و فعالیتهای امور مالی بیمارستان

 • نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی پیش بینی شده  

 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی

 • انجام نظارت و رسیدگی های لازم به امور اداری ،مالی ، تغذیه ، تأسیسات ، انبار و سایر واحدهای غیر پزشکی بیمارستان     

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب