شرایط امانت کتاب

1–کتابخانه از سیستم قفسه بسته استفاده می کند.
2- خروج منابع از کتابخانه فقط با موافقت مسئول امانت  و سپردن کارت امکان پذیر است.
3- گیرنده کتاب برای تحویل باید شخصا به کتابخانه مراجعه کند.
4-خروج کتابهای مرجع شامل اطلسها ، فرهنگها، دایره المعارفها،  
Text book ها ، مراجع فارسی ،Handbook
 ها، نشریات ادواری (فارسی ولاتین) ، کتابهای کمیاب و پایان نامه‌ها مطلقاً ممنوع بوده، مگر با اجازه مسئول کتابخانه و ارائه کارت شناسایی معتبر، این منابع امانت داده نمی شوند و استفاده از آنها تنها در کتابخانه مقدور می باشد.
5- در صورت مفقود شدن کتاب، فرد موظف به تهیه کتاب می باشد. در صورتی که تهیه کتاب مقدور نباشد، مراتب توسط مسئول ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
6- کتابهای تک نسخه ای  صورت تایید کردن مسئول کتابخانه حد اکثر به مدت 2 روزامانت داده می‌شود.
7- حداکثر تعداد کتابهای امانتی 3 نسخه می‌باشد.
8- مدت زمان امانت کتاب 10 روز می باشد. بدیهی است در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط، این مدت تا2  بار قابل تمدید است.
9- درصورت تاخیر در بازگشت کتب جهت تنظیم ارائه خدمات ، کتابخانه مقررات زیر را به اجرا می‌گذارد:
الف – یک بار تاخیر: به مدت یک ماه کتاب به عضو مورد نظر امانت داده نمی‌شود .
ب- دو بار تاخیر : به مدت دو ماه کتاب به عضو مورد نظر داده نمی‌شود.
ج – سه بار تاخیر : عضویت فرد لغو می شود.

10- گروه استفاده کنندکان از کتابخانه شامل : اعضای هیئت علمی – رزیدنتها و دستیاران  کادر بیمارستان  به هنگام فراغت از تحصیل یا انتقال  باید کتب امانتی خود را به کتابخانه تحویل و تسویه حساب نمایند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب