واحد تستهای قلبی بیمارستان با حضور متخصصین و کارشناسان با تجربه همه روزه به جز ایام تعطیل در روزهای شنبه-یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 8 لغایت 19 و در روزهای دوشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از ساعت 8 لغایت 14 پذیرای بیماران محترم می باشد.

نحوه نوبت دهی و دریافت نتیجه :نوبت دهی به شکل مراجعه حضوری به واحد و تلفنی انجام پذیر است و نتیجه تست انجام شده بر روی بیمار پس از انجام پروسیجر مربوطه به بیمار تحویل داده می شود.

 تلفن تماس بیماران با واحد:23031331-23031531

 

در واحد تستهای قلبی بیمارستان طالقانی تستهای نامبرده در ذیل جهت مراجعین بستری و سرپایی انجام می گردد:

اکوکاردیوگرافی-اکو مری-استرس اکو-هولترینگ فشار ونوار قلب وتست ورزش

ریاست بخش:

 

 

   

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب