نام بخش  لاتین:

GENERAL SURGERY

مکان فیزیکی:

طبقه دوم

تعداد تخت فعال:

39تخت

رئیس بخش :

 

معاون آموزشی بخش :

دکتر فرشته کمانی

معاون درمان بخش :

 

سرپرستار :

 

خدمات بخش :

اعمال جراحی دستگاه گوارش:شامل مری-معده-روده باریک-روده بزرگ

اعمال جراحی رکتوم ,آنوس

اعمال جراحی پستان

اعمال جراحی غدد درون ریز خارج جمجمعه

اعمال جراحی سیستم رتیکوآندوتلیال طحال وسیستم لنفاوی

اعمال جراحی جدار شکم ودیافراگم شامل انواع فتق ها وتوده ها

اعمال جراحی اورژانس عروق محیطی واحشایی

اعمال جراحی سرو گردن

اعمال جراحی تروما

اعمال جراحی کبد ,مجاری صفراوی وپانکراس وبرداشتن کیسه صفراوی

اعمال پایه واورژانس جراحی قفسه صدری

اعمال جراحی لاپاراسکوپی

تلفن داخلی:

302-501  

تلفن مستقیم:

23031302

ساعت ملاقات:

از ساعت30/2 تا ساعت30/4

 

مطالب آموزشی 

 

مطالب آموزشی کله سیستکتوی.pdf

مطالب آموزشی آپاندکتومی.pdf

مطالب آموزشی سینوس پای لونیدال.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب