واحد آنژوگرافی و آنژیوپلاستی بیمارستان طالقانی با حضور متخصصین با تجربه که همگی هیات علمی دانشگاه می باشند و کارشناسان زبده مشغول ارائه خدمات به  بیماران عزیز می باشد.

تلفن تماس بیماران با واحد:   

 23031343-23031543

نحوه نوبت دهی به بیماران: بیمارانی که به تشخیص پزشک مربوطه  به آنژیوگرافی یا آنژیوپلاستی نیاز دارند پس از بستری در بخش قلب و درخواست بخش قلب از این واحد ، حداکثر روز بعد از درخواست بخش  آنژیوگرافی یا انژیو پلاستی می شوند.

 

نحوه دریافت نتایج : روز بعد از آنژیوگرافی سی دی و جواب آنژیوگرافی تحویل بخش قلب می شود و از طریق بخش مربوطه سی دی و جواب آنژیوگرافی تحویل بیمار می گردد.

 

 

 

لیست خدمات واحد:

 

 

آنژیوگرافی عروق کرونرقلب، شریان های اندامها، شریان های کلیوی، شریان های مزانتریک، شریان های کاروتید-کتتریسم راست و چپ

آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب،   شریان های اندامها، شریان های کلیوی، شریان های مزانتریک، شریان های کاروتید- تعبیه IVC Filter

 

مسئول واحد:

 

ریاست بخش:

 

 

 

   

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب