آزمایشگاه پیوند مغزو استخوان در ضلع شرقی بیمارستان ، جنب پارکینگ اساتید واقع شده است 

خدماتی که در آزمایشگاه پیوند صورت میگیرد به شرح ذیل میباشد:

 

  بخش مولکولی :

 

 BCR_ABL کیفی و کمی 

 PML_RAR کیفی _ کمی 

 CEBPA

 MPL 

 FLT3

 NPM1

 CAR EX9 MULTION

 JAK2 

 کایمریسم

HLA  typing _  A,B,C

HLA  typing  _  DQAL,DQBL 

 

FELOW CYTOMETRY

 

AML , MDS , CML , ALL , B/ T ALL , BCELL IPD  , TNK , CELL LEUKEMIA , PNH , IMMUNE DEFICIENCY , INFERTILITY ,  

PLATELT DYSFUNCTION SYNDROME 

STEM CELL PHERESIS (اتولوگ)

STEM CELL PHERESIS (آلوژن) 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب