بخش پیوند اعضا  بیمارستان آیت ا... طالقانی یکی از بخشهای فعال آموزشی و پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد که در طبقه سوم بیمارستان واقع است.

 

 رئیس بخش:

معاون آموزشی:

سرپرستار بخش: 

بخش پیوند اعضا  بیمارستان آیت ا... طالقانی یکی از بخشهای فعال آموزشی و پژوهشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشد که در طبقه سوم بیمارستان واقع است.

 

 رئیس بخش: دکتر سید علی مرعشی

معاون آموزشی: .......

سرپرستار بخش: 

 

مطالب آموزشی 

مطالب آموزشی پیوند کلیه.pdf

مطالب آموزشی کبد.pdf

مطالب آموزشی تغذیه در پیوند کبد و کلیه.pdf

بخش پیوند اعضا

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب