نام واحد :تغذیه و رژیم درمانی

  شماره تماس : 02123031350

  نام مسئول واحد :   سید ابوترابی

  مدرک تحصیلی :   

عنوان پست : 

این واحد خدمات خود را در قالب دو بخش به بیماران بستری و پرسنل محترم ارائه می دهد

تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه بیماران بستری به عنوان بخش مهمی از روند درمان بیماران ، از طریق مداخلات و مراقبتهای تغذیه ای ،

آموزش و ارائه مشاورره به بیماران و همراهان ، تهیه و توزیع غذای بیماران و پرسنل شاغل در این مرکز و نظارت بر حسن اجرای برنامه های

فوق از وظایف اصلی این واحدی میباشد

  واحد مدیریت بخش غذا

این واحد شامل آمار _آشپزخانه و بازرسی میباشد

آمار

برآورد مقدار اولیه مورد نیاز جهت سفارش صبحانه ، نهار وشام و همچنین به روز رسانی وثبت آمار غذای درخواستی از طریق این واحد

برای بیماران و پرسنل انجام می گردد.

آشپزخانه

تهیه و توزیع حدود 2500 پرس غذا از صبحانه ، نهار و شام جهت بیماران و پرسنل و همراهان

بازرسی

نظارت بر عملکرد و حسن انجام کار در تهیه و توزیع غذا از نظر نیروی انسانی ، بهداشت ، کمیت و کیفیت مواد اولیه و غذای طبخ شده

از طریق این بخش انجام میگیرد

بخش تغذیه و رژیم درمانی بالینی

 این بخش خدمات بالینی خود را به 3 صورت ارائه میدهد

1- کلیه بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه به صورت روزانه مورد ارزیابی قرار میگیرند

2-جهت سایر بخشهای بالینی بیمارستان نیز ارائه خدمات در زمینه مشاوره تغذیه ، در صورت درخواست پزشک معالج صورت میگیرد

3-ارائه خدمات تغذیه بالینی و رژیم درمانی در کلینیک بیمارستان در ایام هفته 

 

مطالب آموزشی 

مطالب آموزشی تغذیه در اضافه وزن و چاقی.pdf

مطالب آموزشی تداخلات وارفارین.pdf

مطالب آموزشی تغذیه در نارسایی مزمن کلیه.pdf

مطالب آموزشی تغذیه در همودیالیز.pdf

مطالب آموزشی تغذیه و بیماریهای قلبی عروقی.pdf

مطالب آموزشی تغذیه و دیابت.pdf

مطالب آموزشی . تغذیه.pdf

مطالب آموزشی تغذیه در سلیاک.pdf

مطالب آموزشی تغذیه در فشار خون.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب