قوانین مربوط به دستیاران ، کارورزان و کارآموزان محترم جدید الورود:

  - کلیه فراگیران این مرکز هنگام شروع دوره باید معرفی نامه رسمی از دانشگاه  داشته باشند.

- دستیاران در بدو ورود به منظور ارائه مشخصات خود اعم از کدملی و سایر مشخصات خود جهت تهیه اتیکت، مهرنظام پزشکی و افتتاح حساب بانکی شخصاً به دفتر معاونت آموزشی بیمارستان مراجعه نمایند.

-  دستیاران موظف به ثبت ساعت ورود و خروج خود به صورت روزانه  از بدو ورود تا پایان دوره  می باشند.

-   فراگیران پس از ورود به بخش باید خود را به (دستیار ارشد) بخش معرفی و برنامه آموزشی و شرح وظایف طول دوره خود را دریافت نمایند.

-   تمام فراگیران عزیز موظف به رعایت شئون و اخلاق پزشکی و قوانین بخش مربوطه درکلیه ساعات حضور در بیمارستان  و شرکت در کلیه برنامه های آموزشی می باشند.

-   کلیه فراگیران ملزم  به نصب اتیکت بر روی سینه در تمام ساعات حضور در مرکز میباشند.

-  دستیاران گرامی پس از دریافت مهر نظام پزشکی ویژه بیمارستان موظف به پس دادن آن در پایان دوره می باشند.

-   پاویون در اختیار دستیاران فوق تخصصی و تخصصی و کارورزان عزیز می باشد لذا لازم است فراگیران جدید جهت استفاده از کمد و امکانات پاویون خود را به نماینده دستیاران  پاویون معرفی نمایند.

  -   دستیاران در صورت داشتن خودرو شخصی باید از دفتر آموزش برچسب مخصوص استفاده از پارکینگ دریافت نمایند .

-         فراگیران باید درتمام ساعات کشیک موظف خود حتماً در بیمارستان حضور داشته باشند  و ترک کشیک جز در موارد اضطراری و با کسب اجازه از دستیار ارشد کشیک مطلقاً ممنوع می باشد.

-      جابه جایی در برنامه کشیک ممکن نیست مگر با اطلاع قبلی به معاونت آموزشی بصورت کتبی (حداقل 24 ساعت قبل) و یا در مواقع اضطراری به شرط تعیین جانشین و موافقت دستیار مسئول.

-      کارورزان عزیز موظف به رعایت تعداد حداقل کشیک هستند. حداکثر تعداد کشیک ده شب در هر ماه است، حداقل تعداد کشیک در گروه های داخلی، جراحی، کودکان، زنان هشت شب در ماه و در گروههای دیگر مدیر گروه یا رئیس بخش براساس تعداد بیمار، تعداد کارورز، ...... حداقل کشیک را تعیین می کند.

 

دستیاران رشته های مختلف نیز موظفند حداقل کشیک را به شرح ذیل رعایت نمایند:

سال اول :      12 کشیک در ماه

سال دوم :     10  کشیک در ماه

سال سوم :      8  کشیک در ماه

سال چهارم :   6  کشیک در ماه

 

-      در پایان دوره از فراگیران توسط اتندینگ امتحان گرفته می شود و نمرات به مدت یک هفته نزد منشی بخش جهت اطلاع آنها می ماند و در صورت داشتن اعتراض باید ظرف مدت یک هفته به ریاست محترم بخش و یا معاونت آموزشی بخش اعلام نمایند چون پس از ارسال نمرات به دفتر معاونت آموزشی دیگر امکان تغییر نمره نخواهد بود.

-         کارآموزان می توانندفرم های شرح حال  و CD راهنمای مطالعه مربوط به همه گروه ها را از دفتر معاونت آموزشی دریافت نمایند.

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب