مدارک مورد نیاز برای عضویت :  

  • تکمیل فرم عضویت
  •  دوقطعه عکس  
  • کپی کارت دانشجویی برای  دانشجویان که اعتبار آن توسط معاونت آموزشی دانشکده یا دانشگاه تأیید شده باشد.
  • کپی کارت ملی
  • کپی آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر کارگزینی برای کارکنان بیمارستان و  ارائه گواهی اشتغال به کار از معاونت آموزشی جهت اساتید. 

ارائه معرفینامه ازاعضای محترم هیات علمی جهت مراجعینی که بصورت مهمان ازکتابخانه استفاده می نمایند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب