بخش ید درمانی

بخش یددرمانی بیمارستان آیت ا... طالقانی یکی از بخشهای فعال آموزشی، پژوهشی و درمانی و زیرمجموعه بخش پزشکی هسته ای میباشد که در طبقه همکف بیمارستان واقع است.

این بخش دارای 4 تخت فعال می باشد.

ریاست بخش:

سوپروایزر واحد: آقای علی اسدی

 

 

بخش ید درمانی

بخش یددرمانی بیمارستان آیت ا... طالقانی یکی از بخشهای فعال آموزشی، پژوهشی و درمانی و زیرمجموعه بخش پزشکی هسته ای میباشد که در طبقه همکف بیمارستان واقع است.

این بخش دارای 4 تخت فعال می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب