واحد توسعه و تحقیقات بالینی

واحد توسعه و تحقیقات بالینی

مرکز پزشکی ، آموزشی ودرمانی آیت الله طالقانی

دسته بندی :‌ 41

واحد توسعه و تحقیقات بالینی 

.assistant/Associated proffesor of Taleghani Hospital clinical research development unit , shahid Beheshti University of medical science Tehran, Iran.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب