معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

مرکز پزشکی ، آموزشی درمانی آیت الله طالقانی

دسته بندی :‌ 94

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد حسنی

 تخصص :   فوق تخصص جراحی عروق

پست سازمان : معاون آموزشی و پژوهشی

 رتبه علمی : دانشیار

رزومه: https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Hasani2

 تلفن تماس:     22432582 -021

 

 وظایف نظارتی معاونین آموزشی بیمارستانها :

 

ماده 1 – پایش فعالیت های آموزشی گروه های آموزشی

بند الف – نظارت بر حسن اجرا و ارزشیابی کلیه فعالیت های آموزشی گروه های بالینی بر اساس برنامه مدون اعلام شده از طرف مدیر گروه و دانشکده مربوطه شامل :

  • کارآموزی ها – کارورزیها
  • راند بخش
  • گزارش صبحگاهی
  • تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان و کارورزان و دستیاران
  • برگزاری ژورنال کلاب جهت استادان و فلوها و دستیاران
  • آموزش سرپائی در درمانگاه ها و ....
  • ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمیو عملی و رفتاری
  • طرح سوالات و حضور در جلسات امتحانی

بند ب – برنامه ریز و مجری فعالیت های EDO و EDCدر بیمارستان

بند ج – نظارت و هماهنگی در اجرای حضور ادغام یافته گروه های علوم  پایه در بیمارستان های آموزشی در ارتباط با آموزش های بالینی

بند د – نظارت بر عملکرد و حضور در تمامی جلسات کمیته !! هماهنگی گروه های آموزشی !! جهت حل مشکلات و اختلافات بین گروه های آموزشی و ایجاد برنامه های آموزشی مشترک

تبصره 1 : کلیه گروههای آموزشی بطور مرتب برنامه ماهیانه یا ادواری  خود را جهت اطلاع معاون آموزشی دانشکده و رونوشت آن را برای معاون آمموزشی بیمارستان ارسال نمایند و چنانچه تغییری در برنامه ها بوجود آید، اعلام نمایند

تبصره 2 – کلیه گروه های آموزشی موظفند برنامه مرخصی های اساتید جهت هماهنگی با بخش های مختلف بیمارستان و جلوگیری از مشکلاتی که ناشی از عدم هماهنگی لازم می باشد ، 15 روز قبل از مرخصی به معاون آموزشی بیمارستان اعلام نمایند.

تبصره 3 – چنانچه معاون آموزشی بیمارستان در اجرای برنامه های آموزشی اعلام شده نقایص و مشکلاتی مشاهده نماید مراتب را بصورت مکتوب به گروه آموزشی و درصورت نیاز به دانشکده اعلام نماید.پیگیری رفع نقایص به عهده معاون آموزشی بیمارستان خواهد بود.

تبصره 4 - چنانچه معاون آموزشی بیمارستان درمورد برنامه ریزی هرگروه پیشنهادات جدیدی دارد مراتب را به دانشکده منعکس و درصورت تائید در جلسات شورای دانشکده و براساس نظرات و موافقت گروه مربوطه اقدام خواهد شد.

تبصره 5 – تائید رئیس دانشکده و مدیر گروه یا رئیس بخش مربوطه مبنی برحضور فعال اساتید در برنامه های آموزشی و درمانی تائید معاون آموزشی بیمارستان جهت پرداخت حق الزحمه طرح نظام نوین الزامی می باشد.

تبصره 6 – به منظور نظارت هرچه بهتر در هر بیمارستان کمیته آموزشی تحت سرپرستی معاون آموزشی بیمارستان و معاونین آموزشی گروه هایی که در بیمارستان فعالیت دارند تشکیل می شود. آئین نامه اجرائی و شرح وظایف کمیته مزبور توسط آن کمیته پیشنهاد  و با تصویب شورای آموزشی دانشکده قابل اجرا می باشد.

ماده 2 – پایش عملکرد اعضای هیأت علمی شاغل در بیمارستان ها:

بند الف – نظارت بر فعالیت های کیفی اعضای هیأت علمی در بخش های آموزشی و ارائه نتیجه به EDO و همچنین نظارت بر فعالیت های کمی اعضاء هیأت علمی در بخش های آموزشی.

بند ب – نظارت بر گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی سالیانه اعضای هیأت علمی در بخش های مختلف با هماهنگی مدیر گروه از طریق عضویت در کمیته منتخب دانشکده

بند ج – نظارت بر رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه ای توسط اعضای هیأت علمی

بند د – ارائه خدمت کمک آموزسی از قبیل تایپ، تهیه اسلاید، آنالیز آماری طرح های تحقیقاتی و مشاوره جهت تدوین طرح های تحقیقاتی با استفاده از برنامه های کامپیوتری

ماده 3 – پایش عملکرد فراگیران ( فلو،دستیار،کارورز، دانشجو)

بند الف – بررسی و نظارت بر نحوه تقسیم شدن فراگیران در بخش های مختلف و ارائه پیشنهادهای لازم برای رفع مشکلات آنها

بند ب – نظارت بر برنامه ریزی و کیفیت آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

بند ج – نظارت بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و تائید نمرات ارزشیابی دوره ای کارآموزان و کارورزان

بند د – نظارت بر اجرای برنامه ها و مقررات آموزشی

بند ه – نظارت بر اجرای موازین اسلامی و اخلاق پزشکی در بخش ها

بند و – پیگیری مشکلات و مسائل آموزشی فراگیران

بند ز – نظارت بر کشیک دستیاران در هر رزشته و کارورزان مختلف

بند ح – تایید معرفی دستیاران سال های مختلف به امتحان ارتقاء و بورد تخصصی

بند خ – شرکت منظم در جلسات هماهنگی معاونین آموزشی بیمارستان های دانشگاه با حضور مسئولین دانشکده و ارسال گزارش سالانه درمورد وضعیت آموزش بستری و سرپایی درحوزه فعالیت مربوطه به معاون آموزشی دانشکده و دانشگاه

تبصره 1 – این گزارش مشتمل برموارد زیرمی باشد

1-   گزارش از فعالیت های آموزش در رشته های مختلف تخصصی

2-   روند کلی آموزش دانشجویان و دستیاران بخش های مختلف در قسمت های بستری و سرپایی

3-   ارائه پیشنهادات اصولی و سازنده جهت ارتقاء سطح آموزش و افزایش میزان آموزش سرپائی دانشجویان و دستیاران

4-   نظارت بر کمیته مدارک پزشکی بیمارستان به منظور افزایش کیفیت نگهداریمدارک پزشکی ( دبیر این کمیته مسئول مدارک پزشکی بیمارستان خواهد بود.)

5-   ارائه و تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و تایید درخواست تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف که مورد استفاده آموزشی دارند.

6– پایش عملکرد کمیته های بیمارستانی و نظارت بر خرید و توزیع امکانات و تجهیزات آموزشی بیمارستان

بند الف – نظارت بر عملکرد و حضور در کلیه کمیته های آموزشی و پژوهشی مصوب در طرح اداره نوین بیمارستان ها و کمیته های بیمارستانی مصوب در شورای توسعه و شورای آموزشی دانشگاه

بند ب – نظارت بر تجهیز و پیگیری امور خوابگاه های دانشجویی

بند ج – نظارت بر تجهیز و پیگیری امور کتابخانه بیمارستان های آموزشی

بند د – نظارت بر تجهیز و پیگیری امور اطلاع رسانی و HIS در بیمارستان های آموزشی

بند ه – نظارت بر تجهیز و پیگیری امور سالن های کنفرانس در بیمارستان های آموزشی

بند و – برنامه ریزی سالن های کنفرانس موجود در بیمارستان با هماهنگی مدیر گروه دالرای اولویت اول

بند ز – هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی در ارتقاء کیفیت پرونده های پزشکی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب