ناظر فنی آزمایشگاه 

جناب آقای بهرام محمدی 

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ژنتیک

تلفن : 02123031422