واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی

Taleghani Hospital Research Development Unit

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی در سال 1394 با حضور معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه راه اندازی گردید . هدف از افتتاح این واحد ارتقاء پژوهش های بالینی و تسهیل پروسه پژوهش جهت اساتید و سایر پژوهشگران بوده است . این واحد در مجتمع آموزشی واقع در ساختمان مرکزی بیمارستان  به صورت مستقل مستقر می باشد .با توجه به حضور بیش از صد نفر عضو هیأت علمی ثابت و نیز بیش از 250 نفر دستیار تخصصی و فوق تخصصی ، این واحد به صورت مستمر مشغول خدمت رسانی به این عزیزان می باشد و می تواند نقش بسزایی  در ارتقاء وضعیت پژوهشی این بیمارستان ایفا نماید.

  affiliation

 (مورد توجه همکاران محقق)  

Assistant/ Associate  Professor of ………… ………   , Taleghani Hospital Research Development committee, Department of…………….. ,school of medicine ,Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran, Iran

واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران ، ایران 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب