برگزاری کلاس  مورتالیتی و موربیدیتی

در گروه های داخلی با نظر اساتید محترم ماهی یکبار جلسه مورتالیتی تشکیل میگردد  و در گروه جراحی هر یک هفته در میان در روزهای دوشنبه در مجتمع آموزشی برگزار میگردد.

 معرفی موارد جالب

Case های جالب با صلاحدید اساتید محترم هر  بخش انتخاب و در کلاس درس مطرح میشوند.

 برگزاری تومور بورد

تومور بورد هر یک هفته در میان روزهای دوشنبه در سالن همایش نور برگزار شده و تمامی گروه های مرتبط با case های مربوطه شرکت نمایند.

 برگزاری کلاس های درس فراگیران

کلاس های فراگیران طبق برنامه آموزشی هر بخش برگزار میگردد.

فایل‌ها