واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی

(Taleghani Hospital Research Development Committee (Taleghani-HRDC

 

 

رئیس واحد: جناب آقای دکتر محمد رضا مشاری

 

دبیر شورای پژوهشی: جناب آقای دکتر محمد حسنی

 

مدیر پژوهشی :  جناب آقای دکتر علی خردمند

 

 

 

واحد توسعه و تحقیقات بالینی بیمارستان طالقانی

(Taleghani Hospital Research Development Committee (Taleghani-HRDC

 

 

رئیس واحد:دکتر محمد رضا مشاری

 

دبیر شورای پژوهشی: دکتر محمد حسنی

 

مدیر پژوهشی :  دکتر علی خردمند

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب