بسمه تعالی

          در روز سه شنبه مورخ 97/10/18 جلسه شورای پژوهشی در دفتر معاون محترم آموزشی برگزار گردید .

در این جلسه  6 طرح پژوهشی  و 1 مقاله از مقالات اعضای محترم هیات علمی  مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به شرح ذیل می باشد :

 

الف) طرح «  بررسی تاثیر داروی ان استیل سیستیین در بیماران سیروزی  » به شماره 15333 متعلق به آقای دکتر بهزاد حاتمی تصویب  پس از اصلاح عنوان به کمیته اخلاق ارسال گردید.

ب) طرح « بررسی اثرات داروی Filgrastim و pegfilgrastim در بیمارانی که تحت پیوند اتولوگ سلولهای بنیادی خون محیطی قرار گرفته اند»  به شماره 15044 متعلق به خانم دکتر مهشید مهدیزاده تصویب و پس از اصلاح عنوان طرح به کمیته اخلاق ارسال گردید.

ج) طرح « ارزیابی یافته های مورفولوژیک بیوپسی های کبدو کفایت اطلاعات بالینی درخواست های پاتولوژی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» به شماره 14513 متعلق به آقای دکتر افشین مرادی تصویب و به کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردید.

د) طرح « بررسی ارتباط چربی احشایی شکمی توسط سونوگرافی با اندازه گیری دور کمر در مکان های مختلف در جمعیت بزرگسال مطالعه قند و لیپید تهران » به شماره 15933 متعلق به خانم دکتر پونه دهقان تصویب و پس از اصلاح عنوان  طرح به کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردید.

ه) مقرر گردید طرح « تأثیر ورزش و مراقبه بر افسردگی و اضطراب: یک فراتحلیل » به شماره 14484 متعلق به آقای دکتر محمد حسن دوازده امامی مشروط به اصلاح روش متا آنالیز به کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردد.

ن) طرح  « مقایسه دو جریان الکتریکی اینترفرنشیال و اولتراریز در کاهش درد بیماران مبتلا به OAزانو» به شماره 13718  متعلق به آقای دکتر امین نوروزی تصویب و مشروط به تایید دکتر خردمند و دکتر سجادی به کمیته اخلاق دانشگاه ارسال گردید.

ی) مقاله منتج از طرح تحقیقاتی آقای دکتر محمد علی اخوت پور با عنوان «بررسی نتایج کاربردی ترمیم ایزوله تاندون فلکسور عمقی در پارگی هر دو تاندون فلکسور عمقی (FDP) و فلکسور سطحی انگشت(FDS) دست در zone II» به عنوان گزارش نهائی مطرح و تصویب شد.

 

فایل‌ها