کمیته انضباطی :

       کمیته انضباطی طبق شرایط موجود و صلاحید معاونت محترم آموزشی و  با حضور اعضای محترم کمیته در دفتر معاون آموزشی برگزارمیگردد. و نتیجه آن در پرونده فراگیران درج خواهد شد.

  

 

   جلسات روسای بخش ها  و معاونین آموزشی :

       درصورت نیاز و صلاحدید معاون محترم آموزشی مرکز در دفتر معاون آموزشی برگزار میگردد.

فایل‌ها