جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > ویژه پرسنل > قوانین مربوط به لباس کارکنان  

*         قوانین مربوط به استانداردهاي پوشش

کلیه کارکنان بیمارستان موظف به رعایت استانداردهای پوشش در بیمارستان می باشند. لباس کارکنان کادر درمانی با رنگهای مشخص و متحدالشکل به شرح ذیل می باشد:

*       اساتید و رؤسای بخشها : روپوش سفید رنگ

*     دانتشجویان پزشکی: روپوش سفید با اتیکت های رنگی که نام و نام خانوادگی دانشجو در آن درج گردیده و هر رنگ نشان دهنده سطوح فراگیری دانشجویان ( اینترن، رزیدنت، فلوشیپ) می باشد.

*       مدیر پرستاری ( آقا) : روپوش سفید و شلوار سرمه ای

*       مدیر پرستاری (خانم) : مانتو و شلوار سرمه ای و مقنعه سرمه ای

*       سر پرستاران و پرستاران (خانم): مانتو و شلوار سرمه ای، مقنعه سفید و کفش روبسته

*       سر پرستاران و پرستاران (آقا): روپوش سفید و شلوار سرمه ای

*       سوپروایزران (خانم): مانتو و شلوار سرمه ای و مقنعه سرمه ای

*       سوپروایزران (آقا): روپوش سفید و شلوار سرمه ای

*       بهیاران و کمک بهیاران (خانم): روپوش و شلوار سفید و کفش روبسته سفید و برای خانمها مقنعه سفید

*       بهیاران و کمک بهیاران (آقا): روپوش و شلوار سفید و کفش روبسته سفید

*       پرسنل اتاق عمل: کل پوشش به رنگ سبز 

*       پرسنل بیهوشی: کل پوشش به رنگ آبی

 

سایر رده های شغلی نیز که موظف به  استفاده از پوشش استاندارد می باشند به شرح ذیل می باشد:

*       کارکنان واحدهای پاراکلینیک ، توانبخشی ، بهداشت ، تغذیه و تجهیزات پزشکی

*       منشی های بخشهای بستری و سرپائی

*       کادر نگهبانی

*       کارکنان تأسیسات

*       کارکنان خدماتی

*       پرسنل آشپزخانه و آبدارخانه ها

*       کارکنان مخصوص توزیع غذا

استانداردهای مربوط به پوشش و رنگ آن بر اساس قوانین داخلی بیمارستان و در راستای آئین نامه های سازمانهای بالاسری مانند دانشگاه و وزارت بهداشت تعیین می گردد. لباس کارکنان یا توسط بیمارستان تهیه و به ایشان تحویل می گردد و یا مبلغ آن به ایشان پرداخت شده و توسط کارکنان تهیه می گردد

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir