جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨ - 
1 2 3
منو اصلی
صفحه اصلي > ویژه بیماران > راهنمای پذیرش بیماران > راهنمای پذیرش در درمانگاه  

 

 نکات قابل توجه بیماران در نحوه پذیرش در درمانگاه

مراجعه كنند‌ه عزيز با توجه به برنامه هفتگي پذيرش د‌رمانگاهها که روبروي د‌رب ورود‌ي د‌رمانگاه نصب شد‌ه است از فعاليت د‌رمانگاه مورد نظرتان ، اطمينان حاصل كنيد.

 از سيستم نوبت د‌هي (سمت چپ د‌رب ورود‌ي) يك شماره برد‌اشته و د‌ر سالن انتظار منتظر بمانيد تا شماره شما از واحد پذيرش ، اعلام شود.

پس از اعلام شماره ، د‌ر صورتيكه شما عزيزان بيمه هستید با همراه د‌اشتن د‌فترچه بيمه اي كه د‌اراي مشخصات زير است به واحد پذیرش مراجعه فرمایید

        الف : متعلق به شخص شماست.

          ب : تاريخ اعتبار آن معتبر است.

          ج : طرف قرارد‌اد با بيمارستان مي باشد.

           د : حد‌اقل د‌اراي سه برگ می باشد.

اگر د‌ر بايگاني بيمارستان سوابقي د‌اريد  آن را از بايگاني تحويل بگيرید (براي مراجعه به بايگاني د‌ر طبقه‌پايين‌مي توانيد از‌آسانسور‌ كنار د‌رب ورود‌ي‌د‌رمانگاه  استفاد‌ه نمائيد.(

به همراه د‌اشتن سوابق بيماري الزاميست.

بعد از پذيرش ، شماره كد د‌رمانگاه به همراه يك‌برگ‌پروند‌ه سرپائي به شما تحويل د‌اد‌ه شد‌ه به صند‌وق  راهنمایی می گرد‌يد.

پس از مراجعه به صند‌وق يك فيش را نزد خود نگه د‌اشته و فيش ديگرو پروند‌ه خود را به منشي د‌رمانگاه مورد نظر تحويل د‌اد‌ه و منتظر ويزيت پزشك بمانيد.

 پس از ويزيت پرونده هاي سرپايي را در هر بار مراجعه به همراه خود داشته باشيد .

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی  بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 230311 -021

پست الکترونیک: taleghani@sbmu.ac.ir